Student Services » VISP Virtual Independent Study Program

VISP Virtual Independent Study Program

VISP Eng

Click here to complete the VISP Intent to Enroll application for the 2022-23 school year.

Families have the opportunity to enroll their SGUSD pupil(s) either in-person instruction or Independent Study during the 2022–23 school year. San Gabriel's Virtual Independent Study is referred to as "VISP."

Students and their parent/guardian must sign the Master Written Agreement before participating in the program.

Questions can be directed to Ruth Esseln at [email protected]

VISP Chinese
 
 
AB 130 – 2021-2022 年独立研究父母和监护人
您有机会在 2022-23 学年为您的 SGUSD 学生注册面授或独立
学习。
 
San Gabriel 的虚拟独立研究被称为“VISP”。
 
 
单击此处完成 2022-23 学年的 VISP 意向注册申请。
 
 
作为 SGUSD 学生的家长/监护人,您有权在入学前要求召开学生-家长-教育者会议。
学生及其家长/监护人必须在参加该计划之前签署主书面协议。
 
可以通过 [email protected] 向 Ruth Esseln 提出问题。
 
 
 

 

 

 

visp spa
 
AB 130 – Estudio independiente 2021-2022 Padres y tutores
Tiene la oportunidad de inscribir a su(s) alumno(s) del SGUSD ya sea en instrucción en persona o estudio independiente durante el año escolar 2022–23. El Estudio Independiente Virtual de San Gabriel se conoce como "VISP".
Haga clic aquí para completar la solicitud de intención de inscripción de VISP para el año escolar 2022-23.
Como padre/tutor de un estudiante del SGUSD, usted tiene derecho a solicitar una reunión de conferencia alumno-padre-educador antes de la inscripción.
Los estudiantes y sus padres/tutores deben firmar el Acuerdo Maestro por Escrito antes de participar en el programa.
Las preguntas pueden dirigirse a Ruth Esseln en [email protected].

 

visp viet

 

AB 130 – Học độc lập năm học 2021-2022 Cha mẹ & Người giám hộ

 

Quý vị có cơ hội ghi danh (các) học sinh thuộc Khu học chánh San Gabriel theo học trực tiếp tại trường hoặc Học Độc lập Trực tuyến cho năm học 2022–23. Chương trình Học Độc lập Trực tuyến của San Gabriel được gọi là "VISP."

Bấm vào đây để hoàn tất đơn đăngDự định Ghi danh của VISP cho niên khóa 2022-23.

Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ của học sinh SGUSD, quý vị có quyền yêu cầu một cuộc họp giữa học sinh-phụ huynh-nhà giáo dục trước khi ghi danh.

 

Học sinh và phụ huynh/người giám hộ của trẻ phải ký Thỏa thuận bằng Văn bản (Master Written Agreement) trước khi tham gia chương trình.

 

Các câu hỏi có thể được chuyển đến Cô Ruth Esseln tại [email protected]