Student Services » Foster and Homeless Youth

Foster and Homeless Youth

Pursuant to Section 11432(g)(1)(J)(ii) of the US Code the Homeless Liaison for the San Gabriel Unified School District is Ruth Esseln, Director of Student Support and Assessment. The Homeless Liaison can be contacted at (626) 451-5400 or [email protected] or 
 
408 Junipero Serra Drive
San Gabriel, CA 91776
 
The District's Licensed Social Worker is Denise Ledesma. The LSW can be reached at (626) 573-2453 or [email protected] or
 
1327 South San Gabriel Blvd
San Gabriel, CA 91776
 
Click here for the Housing Questionnaire (English, Chinese, and Spanish)
 
The questionnaires are part of the enrollment and data confirmation process for all students in SGUSD.  
 

Your child or children may have the right to: 

 • Immediate enrollment in the school they last attended (school of origin) or the local school where you are currently staying, even if you do not have all the documents normally required at the time of enrollment. 
 • Continue to attend their school of origin, if requested by you and it is in the best interest. 
 • Receive transportation to and from their school of origin, the same special programs and services, if needed, as provided to all other children, including free meals and Title I. 
 • Receive the full protections and services provided under all federal and state laws, as it relates to homeless children, youth, and their families.

 

您的孩子可能有权:

 • 立即在其最后就读的学校(原籍学校)或您目前居住当地的学校注册,即使您没有在注册时通常需要的所有文件。
 • 如果您提出要求并且符合最佳利益,可继续就读其原籍学校。
 • 如有需要,可提供往返原籍学校的交通服务,及保持原有的特殊计划和服务,与所有其他儿童相同,包括免费餐食和 Title I
 • 获得所有联邦和州法律规定的全面保护和服务,如涉及无家可归儿童、青少年及其家人。
 
Su hijo o hijos pueden tener el derecho a:
 • Inscripción inmediata en la escuela que ellos asistieron por última vez (escuela de origen) o la escuela local donde usted actualmente se está quedando, aunque usted no tenga todos los documentos normalmente requeridos en el tiempo de inscripción.
 • Continuar asistiendo a su escuela de origen, si usted lo solicita y es en el mejor interés.
 • Recibir transporte hacia y desde su escuela de origen, los mismos programas y servicios especiales, si es necesario, que se brindan a todos los demás niños, incluyendo comidas gratuitas y Título I.
 • Recibir toda la protección y servicios proporcionados bajo todas las leyes federales y estatales, en lo que se refiere a los niños, jóvenes y familias sin hogar.
 
Con của quý vị có thể có những quyền sau:
 • Ghi danh ngay vào trường mà trẻ đã theo học gần đây nhất (trường trước đây) hoặc trường địa phương nơi quý vị hiện đang ở, ngay cả khi quý vị không có tất cả các loại giấy tờ cần thiết thường được yêu cầu tại thời điểm ghi danh
 • Tiếp tục theo học tại trường trước đây nếu quý vị yêu cầu và vì lợi ích tốt nhất của học sinh.
 • Được hỗ trợ phương tiện đi lại đến trường và về nhà, nhận được các chương trình và dịch vụ đặc biệt, nếu cần, như được cung cấp cho tất cả các học sinh khác, bao gồm các bữa ăn miễn phí và Title I.
 • Nhận đầy đủ sự bảo vệ và dịch vụ được cung cấp theo các luật liên bang và tiểu bang, liên quan đến trẻ em vô gia cư, thanh thiếu niên và gia đình của học sinh.