Dual Language Immersion Programs » Enrollment in Dual Language Immersion (DLI) Programs

Enrollment in Dual Language Immersion (DLI) Programs

If you are interested in one of the SGUSD Dual Language Immersion programs for your child, the link to the Intent to Enroll form will go live on January 8, 2024 at 8:00 am.
 
Applicants will be contacted to schedule the language assessment meeting in the order that the applications are received.
 
Many families ask about how decisions are made about who is accepted into SGUSD DLI programs.
 
SGUSD is committed to a Dual Language Immersion classroom that is a 50/50 balance between students who are English Only and students who already speak the language from learning it at home.  Applications are prioritized according to:
  1. Language status
  2. Order of submission
  3. Siblings
For more detailed information about enrolling in the Dual Language Immersion programs in San Gabriel Unified, click here:

More Information about Enrollment in SGUSD

 

Anna Navarro, Director of Language Services oversees and manages the SGUSD Dual Language Immersion program. Please email Anna Navarro for more information about this program.

 

 

La inscripción en el Distrito Escolar Unificado de San Gabriel para el año escolar 2023-2024 se abrirá el 9 de enero de 2023.
 
Si está interesado en uno de los Programas de Doble Inmersión del SGUSD para su hijo - por favor complete el siguiente formulario de intención de inscripción.
 
Se contactará a los solicitantes para programar la reunión de evaluación del idioma en el orden en que se reciban las solicitudes.
 
 
圣盖博联合学区 2023-2024 学年的注册将于 2023 年 1 月 9 日开始。
 
如果您对适合您孩子的SGUSD双语浸入式课程感兴趣-请填写下面的报名意向表
 
将按照收到申请的顺序联系申请人安排语言评估会议。
 
 
 
Ghi danh cho năm học mới 2023-2024 tại Khu Học Chánh San Gabriel (SGUSD) bắt đầu ngày 9 tháng 1 năm 2023.  
 
Nếu quý vị quan tâm đến một trong những chương trình song ngữ cho con quý vị - vui lòng hoàn tất Biểu mẫu có dự định Ghi danh tham gia (Intent to Enroll Form).
 
Những học sinh đã ghi danh sẽ được liên hệ để lên lịch đánh giá trình độ ngôn ngữ theo thứ tự thời gian mà học sinh đó đã ghi danh.